Archive

Posts Tagged ‘กฎหมายอพาร์ตเมนต์’

กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างอพาร์ตเมนต์

July 15th, 2010 No comments

อาคารอพาร์ตเมนต์จัดเป็นประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม… สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆ ที่สำคัญดังนี้ครับ 1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 1.1 ขนาดของห้อง ของอาคารพักอาศัยรวมแต่ละห้องต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม. 1.2 ระยะดิ่งจากพื้นถึงพื้นสำหรบอาคารพักอาศัยรวมต้องไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร 2. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 2.1 สร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 2 เท่าของระยะวัดจากด้านหน้าอาคารไปยังถนนฝั่งตรงข้าม 2.2 กรณีถนนสาธารณะด้านหน้าที่ดินมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร จะต้องร่นแนวอาคารจากศูนย์กลางถนนสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร 2.3 อาคารสาธารณะต้องมีระยะร่นด้านหลังที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และมีที่ว่างรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร ถ้าสูงเกิน 15 เมตร ต้องเว้นที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร